Najlepsze oferty Last Minute

Węgry

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAWęgry
NAZWA OFICJALNAWęgry
STOLICABudapeszt
WALUTAforint węgierski (HUF)
JĘZYKwęgierski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Węgier do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

Na Węgrzech pobyt powyżej trzech miesięcy wymaga legalizacji – obywatel UE powinien zarejestrować się. W przypadku planowanych długotrwałych pobytów w celu wykonywania pracy, podjęcia studiów, wykonywania pracy na czas określony, poszukiwania pracy itp. należy uzyskać zezwolenie na pobyt (kartę pobytu). Organem wydającym karty pobytu są regionalne biura Urzędu do Spraw Imigracji i Azylu (Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal – http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en).

BEZPIECZEŃSTWO


Obecna regulacja zagrożenia terrorystycznego na Węgrzech obowiązuje od 20 listopada 2015 roku. Przewiduje ona 4 stopnie zagrożenia, z których stopień 4 jest najsłabszy:

  • stopień 4 – niskie zagrożenie;
  • stopień 3 – średnie zagrożenie;
  • stopień 2 – wysokie zagrożenie;
  • stopień 1 – zagrożenie krytyczne.

Dotychczas nie wprowadzono w życie żadnego z nich.

Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością, niemniej jednak częste są kradzieże kieszonkowe na trasach uczęszczanych przez turystów. Najwięcej kradzieży zdarza się w centrach handlowych, w środkach komunikacji miejskiej, w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Często spotyka się przypadki wystawiania zawyżonych rachunków w restauracjach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych. Każdą kradzież należy zgłosić miejscowej policji (telefon w jęz. angielskim/niemieckim: +36 443 55 00). Policja sporządza protokół (w razie braku porozumienia stron i — zależnie od wagi sprawy — z udziałem tłumacza). Zaświadczenie od policji o zgłoszeniu kradzieży będzie potrzebne przy ubieganiu się o odszkodowanie lub wypłatę ubezpieczenia, stanowi także podstawę do wydania nowych dokumentów. Wg przepisów węgierskich, cudzoziemiec ma obowiązek zgłoszenia policji kradzieży dokumentów, jednak w przypadku ich zgubienia nie jest to obowiązkowe.

Utratę dowodu osobistego/paszportu należy zgłosić w konsulacie (Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie: http://www.budapeszt.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne).

UBEZPIECZENIE


Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane. Niezbędne jest posiadanie dokładnych informacji o zakresie ubezpieczenia, do kogo w razie potrzeby należy zwrócić się za granicą i jaki jest tryb realizacji polisy.

ZDROWIE


Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, nie są wymagane specjalne szczepienia. W razie wypadków i nagłych zachorowań udziela się bezpłatnie pierwszej pomocy lekarskiej. Wymagana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą wraz z paszportem lub dowodem osobistym przekazuje się lekarzowi prowadzącemu. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach, czy też transportu medycznego (np. z powodu nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków (https://www.ekuz.nfz.gov.pl/).

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Węgierskie służby celne i finansowe oraz policja na ogół bardzo dokładnie kontrolują pojazdy, ich stan techniczny oraz posiadane dokumenty. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących np. dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, numerów podwozia, silnika itp. nakładane są bardzo wysokie mandaty.

Policja węgierska nie kontroluje legalności kierowania samochodem zakładając, że jeżeli kierowca okaże dowód rejestracyjny, to kieruje nim legalnie. Nie kontroluje także tak zwanych zielonych kart ubezpieczeniowych. Mimo tego celowe jest wskazane posiadanie np. umowy o leasingu, upoważnienia, najlepiej sporządzonego w języku węgierskim, ewentualnie angielskim lub niemieckim, zawierającego dane właściciela i samochodu, czy też zielonej karty.

Przejazd autostradami i drogami pierwszej kategorii jest płatny. Należy wykupić winietę, instrukcja znajduje się na stronie: http://www.autopalya.hu/files/document/document/165/hd_brosura_POL.pdf)

Dla pojazdów ciężarowych o łącznej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony wprowadzono elektroniczny system pobierania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości, który obowiązuje na wyznaczonych odcinkach węgierskiej sieci dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości 6513 km. System HU-GO w praktyce obejmuje wszystkie trasy nadające się do przewozu ładunku, dlatego niemożliwe jest jego ominięcie. Obowiązek uiszczania opłaty drogowej dotyczy pojazdów ciężarowych. Opłatę drogową można uiścić: za pomocą urządzenia pokładowego (z pośrednictwem podmiotu działającego na Węgrzech) lub przez wykupiony z góry “bilet” na określoną trasę. Opłatę można uiścić także internetowo przy pomocy strony www.hu-go.hu. Należy podkreślić, że brak opłaty jest karany wysokimi mandatami. Szczegółowe informacje znaleźć można na ww. portalu (w języku polskim).

Podczas kontroli drogowej możliwe jest nałożenie kary w wysokości od 10.000 do 300.000 HUF m.in. za niezapięcie pasów bezpieczeństwa, jazdę z nadmierną prędkością, przejazd na czerwonym świetle czy kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu (tzw. zero tolerancji). Dotyczy to zarówno samochodów zarejestrowanych na Węgrzech, jak i zagranicą.

Na Węgrzech policjant nie może przyjąć gotówki. W celu uregulowania kary wydawany jest drukowany czek m.in. zawierający dane dot. przelewu/wpłaty z informacjami, za co nałożona została kara. Do czasu opłacenia kary pieniężnej organ kontrolujący może – bez wydania oddzielnej decyzji – zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, również sam pojazd. Przedstawiciel organu kontrolującego pisemnie informuje kierowcę pojazdu (w języku węgierskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim) o wysokości wymierzonej grzywny, o miejscu, w którym pojazd będzie parkowany, jak również o odnośnych przepisach dotyczących postępowania. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny, wystawiony przez władze innego kraju, nie zostanie odebrany przez upoważnioną osobę w ciągu trzech dni licząc od daty zatrzymania – rozpoczyna się procedura przesyłania dokumentu drogą urzędową do organu, który go wystawił (w praktyce trwa to wiele tygodni). W przypadku stwierdzenia podczas kontroli drogowej, że kierowca lub właściciel pojazdu zalega z uregulowaniem wcześniej nałożonej kary – organ kontrolujący ma prawo zatrzymać pojazd. Możliwe jest też zatrzymanie samochodu na badanie techniczne (do 2 godzin) mimo posiadanego ważnego przeglądu technicznego. W przypadku postępowania administracyjnego właściwy organ (policja, urząd celny) ma obowiązek zapewnienia tłumacza. Organy administracyjne nie mają obowiązku udzielania telefonicznych wyjaśnień (np. urzędnikowi ambasady, pośrednikom firmy w sprawie).

Obowiązuje również zakaz wyprzedzania przez ciężarówki o maksymalnym ciężarze całkowitym powyżej 7,5 t na autostradach i drogach głównych o dwóch pasach ruchu pomiędzy godziną 6 rano a 22 wieczorem. Zakazy są oznakowane. Ciężarówki takie muszą zachować odległość, która pozwoli na bezpieczne zmieszczenie się podobnej ciężarówki z przyczepą. W odniesieniu do pojazdów o maksymalnym ciężarze całkowitym powyżej 7,5 t obowiązuje także ograniczenie poruszania się w weekendy, święta i dni wolne od pracy -informacje można pobrać ze strony internetowej: http://trafficban.com/country.hungary.info.212.pl.html. W większości miejscowości na Węgrzech obowiązują strefy płatnego parkowania. Kary za brak opłaty parkingowej są wysokie i rozmiar kary wzrasta im dłuższy okres upłynął od niewpłacenia. Ogólnie podaje się informację, że w dni wolne od pracy/święta parkowanie jest bezpłatne. W Budapeszcie występują jednak liczne wyjątki: parkingi prywatne, parkingi płatne non – stop, niezależnie od dni świątecznych, parkingi w atrakcyjnych turystycznie okolicach.

Z uwagi na fakt, iż większość parkingów podlega samorządom dzielnicowym, różne są rozporządzenia władz terytorialnych w zakresie zasad parkowania i odpłatności za korzystanie z miejsc parkingowych. Przepisy ulegają zmianom, zasady różnią się w poszczególnych miejscowościach. Należy zwracać uwagę na tablice informacyjne na parkingach.

Wiele ważnych informacji w języku polskim przeznaczonych dla kierowców znajduje się na stronie: http://trafficban.com/country.hungary.moreinfo.212.pl.html

CŁO


Zgodne z normami unijnymi (http://en.nav.gov.hu/). Przy wywozie przedmiotów o wartości kulturowej potrzebne jest potwierdzenie właściwych instytucji.

PRZYDATNE INFORMACJE


Na Węgrzech został w prowadzony jednolity numer alarmowy – wielojęzyczny – (pogotowie, straż pożarna, policja ew. inne zagrożenia życia lub mienia):  112.

Walutę można wymienić w bankach oraz kantorach (1 złoty = ok. 75 forintów).  Przy transakcjach pobierana jest opłata manipulacyjna. Na terenie Węgier działają punkty, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski (np. Western Union). Można również pobrać pieniądze z ogólnie dostępnych bankomatów. Na Węgrzech w większości sklepów i restauracji można regulować rachunki kartami płatniczymi.

W większości restauracji napiwki nie są wliczane do rachunku; zwyczajowo stanowią one 10% wartości rachunku. Odmiennie niż w innych krajach na Węgrzech nie ma zwyczaju zostawiania napiwków na stole; dodaje się go przy płatności rachunku kelnerowi. W przypadku płatności kartą i chęci przekazania napiwku kartą należy zgłosić to kelnerowi. Zalecamy nie spuszczanie karty z oczu – należy poprosić o terminal przenośny lub udać się z kelnerem do terminalu stacjonarnego.

Informacja turystyczna o Węgrzech: www.tourinform.hu lub www.budapestinfo.hu. Dla turystów potrzebujących pomocy uruchomiony został dyżurny numer telefonu: (00 36 1) 438 80 80, dostępny przez 24-godziny (możliwość porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ambasady RP w Budapeszcie (http://www.budapeszt.msz.gov.pl/pl).


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *