Najlepsze oferty Last Minute

Ukraina

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAUkraina
NAZWA OFICJALNAUkraina
STOLICAKijów
WALUTAHrywna (UAH), 1 UAH = 100 kopiejek
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Kijowie

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Obcokorajowców wjeżdżających na Ukrainę obowiązuje wymóg posiadania odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Na pierwsze pięć dni pobytu (bez względu na krótszy planowany pobyt) wymagana jest kwota ponad 400 Euro. Ukraińskie władze graniczne uprawnione są do dokonywania weryfikacji posiadanych kwot.

Wjazd na terytorium Autonomicznej Republiki Krym oraz do miasta Sewastopola dla cudzoziemców oraz osób bez obywatelstwa jest dopuszczalny wyłącznie przez wyznaczone punkty kontrolne określone w akcie prawnym „Tryb wjazdu na tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy oraz wyjazdu z nich” z dnia 4 czerwca 2015 roku oraz na podstawie dokumentu paszportowego i specjalnego zezwolenia wydanego przez terytorialny organ Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub pododdział terytorialny PSMU w nowotroickim lub heniczeskim rejonie obwodu chersońskiego. Za naruszenie procedury wjazdu na czasowo okupowane terytorium przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna. Odnośnie cudzoziemców funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy mają prawo odmówić wjazdu i wydać zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy na okres 3 lat na podstawie art. 13 i 14 ustawy Ukrainy „O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców”.

Informacja o trybie uzyskania zezwoleń oraz wykaz kategorii cudzoziemców mających prawo na otrzymanie takiego zezwolenia opublikowana jest na oficjalnej stronie internetowej PSMU. Informacja o punktach kontroli na czasowo okupowane terytorium Ukrainy dla ruchu drogowego opublikowana jest na oficjalnej stronie internetowej PSMUInformacje w języku polskim znajdują się nas stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie.

BEZPIECZEŃSTWO


Poza obszarem, na którym prowadzona jest operacja antyterrorystyczna (tj. obwód doniecki i ługański),  stan bezpieczeństwa na Ukrainie jest zadowalający i nie ogłoszono zagrożenia terrorystycznego. Mimo, że konflikt na Ukrainie od września 2014 r. nabiera cech konfliktu zamrożonego, a walki są ograniczone do części terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego, należy zachować ostrożność i unikać prowokowania miejscowej ludności poprzez na przykład wdawanie się w dyskusje polityczne. W przypadku zaostrzenia się sytuacji należy uważnie monitorować komunikaty o stanie bezpieczeństwa na obszarze przebywania podawane przez media i w internecie oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń władz porządkowych (policji, wojska, Gwardii Narodowej).  Odradza się zabierania przygodnych pasażerów, szczególnie z plecakami lub innym bagażem, nawet gdy oferują za to jakąś korzyść materialną np. pieniądze, alkohol itp. Tego rodzaju osoby mogą przewozić broń, amunicję lub inne niedozwolone przedmioty, co może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Ogólnie stan bezpieczeństwa na Ukrainie jest zadowalający, w większych miastach jest  bezpiecznie. W większych sklepach, bankach i kantorach zawsze obecna jest ochrona i monitoring. W razie zagubienia dokumentów bądź ich zatrzymania należy domagać się zaświadczenia potwierdzającego zaistniałą sytuację, z wykazem skradzionych bądź zagubionych dokumentów i przedmiotów. Po zapadnięciu zmroku należy unikać miejsc odległych od centrów miast, nie należy spożywać alkoholu z przypadkowo spotkanymi osobami i zawsze trzeba mieć ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość i miejsce pobytu. W przypadku zatrzymania przez policję, po doprowadzeniu do komisariatu, należy bezwzględnie żądać protokołu z zatrzymania z adnotacją o jego przyczynach.

UBEZPIECZENIE


Ukraina jest członkiem grupy państw, w których obowiązuje Zielona Karta. Należy również wykupić ubezpieczenie zdrowotne.

ZDROWIE


Zalecane są szczepienia przeciw żółtaczce. Stan sanitarny kraju nie jest najlepszy. Turystom zaleca się zabranie ze sobą leków na żołądek. Nie należy pić wody z kranu. Corocznie odnotowuje się wzrost zachorowań na gruźlicę i AIDS. Okresowo, głównie latem, szczególnie w południowych regionach Ukrainy, występują ogniska zapalne żółtaczki i duru brzusznego. W regionach północnych utrzymuje się podwyższony poziom promieniowania po katastrofie w Czarnobylu. Wyposażenie szpitali państwowych jest bardzo złe. Każdy pacjent musi sam płacić za leki, a cudzoziemiec także za opiekę lekarską.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w kraju zaleca się zachowanie ostrożności w czasie podróżowania po Ukrainie. Na całej południowej Ukrainie podróżni winni zachować rozwagę, unikając demonstracji i publicznych zgromadzeń. Ze względu na aneksję Półwyspu Krymskiego (Autonomiczna Republika Krymu, m. Sewastopol) przez Rosję oraz wynikający z tego faktu brak możliwości zapewnienia obywatelom polskim opieki konsularnej na tym obszarze, należy całkowicie powstrzymać się od podróży do tego regionu. Odradza się podróże do obwodu donieckiego i ługańskiego, na terenie których prowadzona jest operacja antyterrorystyczna. Całkowicie unikać należy podróży na obszary znajdujące się obecnie pod kontrolą separatystów, gdzie wjazd jest w zasadzie możliwy tylko dla osób posiadających tam zameldowanie. Przy podróżach do obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego i zaporoskiego zaleca się ostrożność, a w szczególności zachowanie spokoju podczas ew. kontroli ze strony ukraińskich organów porządku publicznego, wykonywanie poleceń funkcjonariuszy, niewdawanie się w dyskusje z przedstawicielami wojska, policji lub Gwardii Narodowej itp. Przejazd pomiędzy miastami w obwodach charkowskim, dniepropietrowskim, połtawskim, sumskim i zaporoskim jest swobodny i odbywa się bez przeszkód. Jednakże przy wjeździe do dużych miast pojazdy są kontrolowane przez organy ukraińskie. Pojazdy dostawcze i ciężarowe przechodzą taką kontrolę obligatoryjnie. Odradza się podróżowanie po obszarze wymienionych obwodów w godzinach nocnych. W przypadku wyjazdu na teren obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego, sumskiego, połtawskiego i zaporoskiego, zaleca się przekazanie danych kontaktowych do najbliższego urzędu konsularnego (za pomocą serwisu Odyseusz). Podróżowanie po obszarze następujących obwodów: chmielnickiego, czerkaskiego, czernihowskiego, czerniowieckiego, iwanofrankowskiego, kijowskiego, kirowogradzkiego, lwowskiego, rówieńskiego, tarnopolskiego, winnickiego, wołyńskiego, zakarpackiego, żytomierskiego oraz do m. Kijowa można uznać za bezpieczne przy zachowaniu zwykłych środków ostrożności.
Rezerwując noclegi, należy korzystać ze sprawdzonych ofert i zawsze pytać, czy jest ciepła woda i toaleta. Wybierając nocleg poza obszarem wielkich miast, warto pamiętać o zaopatrzeniu się w środki czystości, przybory toaletowe, ręczniki. W przypadku podróży zimą należy się koniecznie upewnić, czy budynek lub mieszkanie ma autonomiczne ogrzewanie. Ogrzewanie miejskie włączane jest późną jesienią (od 15 października), nagminne są przerwy w dostawie wody i prądu. Warunki sanitarne w hotelach (teatrach, operach itp.) są bardzo zróżnicowane. Nie należy pić wody z kranu.
Pojazdy komunikacji miejskiej nie jeżdżą według rozkładów. Na Ukrainie można korzystać z tramwajów, trolejbusów, autobusów, także prywatnych minibusów (tzw. marszrutki). Cena biletów tramwajowych, trolejbusowych i minibusów to zwykle kilka hrywien (w zależności od miasta); kupuje się je bezpośrednio u biletera, a w minibusie – u kierowcy.
W Kijowie, Dnipro (dawniej Dniepropietrowsku) i Charkowie funkcjonuje również metro, opłata za przejazd w dowolnym kierunku i czasie do momentu opuszczenia stacji metra, tj. wyjścia poza rejon bramek przy wejściu wynosi 5 UAH. Sieć metra jest dość dobrze oznaczona, a pociągi jeżdżą punktualnie. Metro jest czynne od 5.40 do 0.10. Podróżując koleją, należy sprawdzić, kiedy kursują pociągi do danego miasta i czy są wolne miejsca (w przypadku pociągów do większych miast i pociągów międzynarodowych bilety należy kupować z wyprzedzeniem). Obowiązuje letni i zimowy rozkład jazdy.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Właściciele samochodów mających legalne zastępcze tabliczki znamionowe, montowane przez stacje diagnostyczne na podstawie decyzji organu rejestrującego, powinni mieć stosowne zaświadczenia, przetłumaczone na język ukraiński. Jednak nawet takie zaświadczenie nie zawsze jest honorowane. Jeśli tabliczki są nieczytelne, noszą ślady przeróbek lub samodzielnego mocowania, pojazd może zostać zatrzymany, a przeciwko właścicielowi może być wszczęte postępowanie karne. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do orzeczenia przepadku samochodu.
Obywatele RP wjeżdżający na terytorium Ukrainy cudzym samochodem powinni mieć przetłumaczoną na język ukraiński umowę użyczenia, sporządzoną przez polskiego notariusza.
Podróżowanie po Ukrainie samochodem wymaga dobrej znajomości miejscowych dróg. Należy wystrzegać się jazdy po zmroku. Często brak drogowskazów, oznakowania miejscowości i dróg, oraz złe oznakowanie ulic bardzo utrudnia orientację w miastach. Stan dróg jest bardzo zły. Na ulicach miast (np. we Lwowie i w Odessie) nierzadkim widokiem są duże dziury, a chwila nieuwagi kierowcy może zakończyć się poważnym uszkodzeniem samochodu (przy trasach dojazdowych i drogach międzynarodowych jest bardzo mało warsztatów naprawczych). Bardzo częstym powodem wypadków i stłuczek jest zła nawierzchnia dróg, szczególnie zimą i wiosną (dużo kamieni i żwiru, które mogą rozbić szyby samochodowe i reflektory). Kierowcy powinni szczególnie uważać, zwłaszcza o zmroku i w nocy, na pieszych i rowerzystów poruszających się bez odpowiedniego oświetlenia poboczami dróg lub wkraczających na jezdnię w celu zatrzymania przejeżdżających samochodów. Zaleca się w związku z tym bezwzględne przestrzeganie ograniczeń prędkości we wskazanych miejscach.
W przypadku stłuczki samochodowej, wypadku etc.  należy wezwać policję i nie opuszczać miejsca zdarzenia, nie zmieniać położenia aut, nie zjeżdżać na pobocze.  Po zakończeniu czynności policja nie wydaje kierowcom żadnych dokumentów, protokołów etc.  Należy więc prosić o możliwość sfotografowania protokołu policyjnego oraz samemu sfotografować położenie pojazdu, uszkodzenia itp. W praktyce policja drogowa podczas spisywania protokołu orzeka o winie strony, która brała udział w kolizji, i akta sprawy przekazuje do właściwego sądu. Gdy za winnego uznany zostanie cudzoziemiec, policja zatrzymuje prawo jazdy i wydaje w zamian tymczasowe, które uprawnia jedynie do poruszania się po terytorium Ukrainy. W przypadku winy kierowcy polskiego i roszczeń poszkodowanego obywatela Ukrainy należy wszcząć postępowanie w oparciu o posiadaną Zielona Kartę i ubezpieczenie AC.

Aby uniknąć zatrzymywania i przewlekłych rozpraw w sądzie, cudzoziemcy spisują umowy z poszkodowanymi o braku z ich strony roszczeń materialnych i moralnych – po wcześniejszym uzgodnieniu wysokości kwoty, jaką sprawca kolizji wypłaci poszkodowanemu.

Na Ukrainie istnieje co prawda pomoc drogowa, lecz jej sieć jest bardzo ograniczona (działa jedynie w obrębie dużych miast, pod różnymi numerami telefonów).


Należy również zaznaczyć, iż ukraińska policja ostrzega przed przedstawicielami kozackich organizacji, których tzw. patrole ekologiczne, zatrzymują kierowców (najczęściej obcokrajowców), żądając od nich opłat. Zatrzymanie pojazdu na żądanie patroli kozackich nie jest obowiązkowe. Przedstawiciele takich formacji nie mają prawa do dokonywania kontroli ekologicznych pojazdów, spisywania protokołów administracyjnych, nakładania jakichkolwiek kar. Patrole kozackie wykonują swoje działania poruszając się prywatnymi środkami transportu, w umundurowaniu przypominającym wyglądem mundury policyjne.

Problemem są kradzieże polskich tablic rejestracyjnych aut przede wszystkim w celu wyłudzenia pieniędzy za ich zwrot. Zaleca się korzystanie z parkingów strzeżonych.

Na Ukrainie występuje różnica w znaczeniu świateł sygnalizacji świetlnej.  Przy tego rodzaju  sygnalizatorach, tylko przy włączonej strzałce można skręcać w prawo (układ świateł B i D).

Problemem są kradzieże polskich tablic rejestracyjnych aut przede wszystkim w celu wyłudzenia pieniędzy za ich zwrot. Zaleca się korzystanie z parkingów strzeżonych.

CŁO


Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10.000 euro, deklarując ją ustnie. Kwotę wyższą niż 10.000 euro należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty z banku potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10.000 euro. Podobnie ukraińską walutę (hrywnę) można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15.000 hrywien. Kwotę od 15.000 do 50.000 hrywien należy deklarować pisemnie. Kwotę powyżej 50.000 hrywien można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy. Na granicy urzędnicy celni często w dowolny sposób interpretują przepisy celne, dlatego można się spotkać z konfiskatą wwożonych czy też wywożonych towarów. W każdym z takich przypadków należy żądać okazania podstawy prawnej oraz pokwitowania za rzeczy zajęte do kontroli celnej. Osoby, które udają się na Ukrainę w celach kulturalnych, artystycznych itp. i wwożą czasowo na teren tego państwa dekoracje teatralne, instrumenty i inne tego typu przedmioty powinny pamiętać o zaopatrzeniu się w Polsce w karnet ATA (http://www.ata.kig.pl ).

ŚWIĘTA


1 stycznia – Nowy Rok

7 stycznia – Prawosławne Boże Narodzenie

8 marca – Dzień Kobiet

Wielkanoc (święto ruchome)

1 maja – Święto Pracy

9 maja – Dzień Zwycięstwa

23 maja (święto ruchome) – Świętej Trójcy

28 czerwca – Dzień Konstytucji

24 sierpnia – Dzień Niepodległości

14 października – Dzień Obrońców Ojczyzny.

Jeśli święto przypada na sobotę lub niedzielę, dzień wolny od pracy z tytułu święta przenoszony jest na dzień następny po dniu nieroboczym.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • urzędy pracują 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek), zwykle od godz. 8.00 lub 9.00 do 17.00 lub 18.00. W urzędach obowiązuje przerwa obiadowa w godz. 12.00-13.00 lub 13.00-14.00. Handel pracuje z reguły również w soboty, niedziele i święta.
  • językiem urzędowym na Ukrainie jest język ukraiński. W tym języku urzędy prowadzą korespondencję, a także wydawane są dokumenty urzędowe. Jest to oficjalny język nauczania w szkołach i na uczelniach jednak wielu mieszkańców, zwłaszcza wschodniej części Ukrainy, posługuje się na co dzień językiem rosyjskim. Na terytorium całej Ukrainy w sklepach, urzędach i miejscach użyteczności publicznej w zasadzie można swobodnie porozumiewać się także po rosyjsku. W języku rosyjskim emitowana jest też część programów radiowych i telewizyjnych. Również w tym języku dostępna jest prasa codzienna.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *