Najlepsze oferty Last Minute

Mołdawia

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAMołdawia
NAZWA OFICJALNARepublika Mołdawii
STOLICAKiszyniów
WALUTAlej mołdawski (MDL), 1 MDL = 100 bani; 1 EURO = 20,50MDL (kurs styczeń 2017)
JĘZYKmołdawski (tożsamy z rumuńskim); Inne języki:  rosyjski, ukraiński
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie

WJAZD I POBYT


Obywatele RP mogą przebywać w Mołdawii bez wiz do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy liczonych od daty pierwszego wjazdu (z możliwością pobytu kolejnych 90 dni w ciągu następnych 6 miesięcy). Przy wjeździe do tego kraju termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu; nie ma jednak ustalonego minimalnego okresu ważności. Od 20 czerwca 2015 roku obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium Republiki Mołdawii na podstawie dowodu osobistego (nie dotyczy wjazdu na teren tzw. Republiki Naddniestrzańskiej oraz przejazdu przez to terytorium na Ukrainę).  Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu powrotnego, jednakże mołdawskie służby graniczne mogą zażądać jego okazania.

Przy przekraczaniu granicy wymagane jest posiadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD. Przy pobytach przekraczających 3 miesiące należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy.

Na niektórych przejściach granicznych na wschodniej i południowej granicy nie ma punktów mołdawskiej kontroli granicznej.

Między wschodnim brzegiem Dniestru a granicą Ukrainy rozciąga się terytorium tzw. Republiki Naddniestrzańskiej – separatystycznego regionu, który oddzielił się od reszty terytorium. Region ten ma wszystkie atrybuty państwa – prezydenta, rząd, parlament, siły zbrojne i policję, własną walutę, flagę, hymn i godło – nie jest jednak uznawany przez społeczność międzynarodową za niepodległy organizm państwowy.

Przy przekraczaniu „granicy” między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdawii a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. W Republice Naddniestrzańskiej obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Cudzoziemiec zobowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD.

Uwaga: Ambasada RP w Kiszyniowie przestrzega obywateli polskich przed podróżami do Naddniestrza. Polacy, którzy na terenie tej separatystycznej republiki wejdą w kolizję z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości praktycznie nie mogą liczyć na pomoc i opiekę konsularną polskiej placówki w Kiszyniowie. Polska uważa Naddniestrze za integralną część Mołdawii, natomiast władza Republiki Mołdawii nie rozciąga się na obszar tej prowincji. Naddniestrzańskie służby graniczne i celne pod byle pretekstem wymuszają od cudzoziemców opłaty za rzekome naruszenia tamtejszych przepisów. Wobec takiej samowoli naddniestrzańskiej policji, służb celnych i granicznych, władze Mołdowy nie mają możliwości reagowania. Rada Najwyższa Naddniestrza podjęła decyzję, że z początkiem 2007 r. cudzoziemcy podróżujący tranzytem lub udający się do Naddniestrza będą uiszczać „opłaty migracyjne” w wysokości 0,63 USD.

MELDUNEK. Obywatele RP przyjeżdżający do Republiki Mołdawii na okres powyżej 90 dni mają obowiązek meldowania się w najbliższym komisariacie policji w ciągu pierwszych 3 dni pobytu. Polacy, którzy zamierzają przebywać w Mołdawii do 90 dni zwolnieni są z tego obowiązku. W przypadku jednak, gdy wjazd do Mołdawii następuje z terytorium Naddniestrza meldunku należy dokonać w ciągu pierwszych 3 dni od przyjazdu. Policja, dokonując rejestracji, decyduje o ewentualnym powiadomieniu Biura Imigracji. Przekroczenie maksymalnego okresu pobytu w Mołdawii skutkuje nałożeniem kary administracyjnej wahającej się między 30 a 80 USD. O wysokości kary decyduje sąd, a do czasu jej uregulowania nałożony zostaje zakaz opuszczania terytorium Republiki Mołdawii.

BEZPIECZEŃSTWO


Zagrożenie przestępczością pospolitą jest podobne jak w sąsiedniej Ukrainie. W miejscach zatłoczonych, w trolejbusach i mikrobusach należy uważać na złodziei kieszonkowych.  W sytuacji, gdy podróżujący stanie się ofiarą przestępstwa – napadu, czy kradzieży – należy powiadomić policje dzwoniąc na numer alarmowy 902, a w razie konieczności także i pogotowie ratunkowe – 903.  

W Republice Mołdawii nie wprowadzono żadnego stopnia zagrożenia terrorystycznego.

UBEZPIECZENIE


Honorowane są międzynarodowe polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych, jeżeli swym zasięgiem obejmują Republikę Mołdawii. Ubezpieczenia osobowe nie są wymagane, natomiast ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Istnieje możliwość ubezpieczenia się w miejscowych towarzystwach ubezpieczeniowych. W Republice Mołdawii wymagana jest „Zielona karta”.

ZDROWIE


Szczepienia ochronne nie są wymagane. Występuje jednak zagrożenie cholerą, dyfterytem, żółtaczką zakaźną. Zaleca się zaszczepienie przeciwko żółtaczce. Obowiązuje zakaz kąpieli w wielu zbiornikach wodnych z uwagi na możliwą obecność zarazków cholery. Woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Stan sanitarny kraju nie jest najlepszy. Państwowa służba zdrowia jest niedoinwestowania, stąd niski poziom opieki medycznej. W ostatnich latach, głównie w Kiszyniowie powstało wiele prywatnych centrów medycznych, świadczących usługi medyczne odpłatnie. Średnia cena wizyty lekarskiej wynosi ok. 300,- MDL (ok. 14 EURO).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Nie ma ograniczeń, jednak ze względu na zły stan dróg, złe oznakowanie, a także nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierowców, poruszanie się po drogach publicznych może być niebezpieczne. Między miastami działa sieć połączeń autobusowych i w mniejszym stopniu kolejowych. Sieć kolejowa jest bardzo słabo rozwinięta.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Przy wjeździe samochodem pobierane są opłaty. W miarę możliwości należy unikać jazdy samochodem o zmierzchu i nocą – na drogach często spotyka się nieoświetlone pojazdy, furmanki oraz rowerzystów i pieszych. Nawierzchnie dróg, poza krótkimi niedawno wyremontowanymi odcinkami, są w fatalnym stanie. Zimą drogi są często nieodśnieżone i oblodzone, przez cały rok na drogach mogą znajdować się substancje oleiste. Należy zachować dużą ostrożność w czasie prowadzenia pojazdu, w szczególności motocykli. Drogi są oświetlone jedynie w miastach. Obowiązują ograniczenia prędkości – 60 km/godz. w terenie zabudowanym oraz 90 km/godz. w terenie niezabudowanym. Nakaz jazdy z zapiętymi pasami obowiązuje zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. Nie ma problemów z tankowaniem paliwa. Najlepiej tankować na dużych, budzących zaufanie stacjach, gdzie z reguły paliwo jest dobrej jakości, takich jak PETROM, TIREX, LUKOIL. Na prawie wszystkich stacjach LUKOIL można zatankować gaz. Sporadycznie przy stacjach benzynowych znajdują się restauracje czy kawiarnie.  Sieć warsztatów naprawczych jest poza Kiszyniowem dosyć rzadka. Zwiększa się liczba przydrożnych restauracji i barów. Podróżujący na obcych numerach rejestracyjnych muszą się liczyć z częstymi kontrolami policji drogowej. W razie wypadku drogowego (bez względu na to, czy jest to niegroźna kolizja czy wypadek z ofiarami śmiertelnymi) należy niezwłocznie powiadomić Policję, a do jej przybycia bezwzględnie zakazana jest zmiana pozycji samochodu czy jakakolwiek korekta jego ustawienia. 

Ważne: Kierowca jadący pojazdem, którego nie jest właścicielem przy przekraczaniu granicy Republiki Mołdawii powinien posiadać pisemne oświadczenie właściciela pojazdu, poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski. Dokument taki (wyłącznie oryginał z pieczęciami tuszowymi) powinien zawierać dane właściciela pojazdu oraz kierowcy (jak: imię, nazwisko, seria i nr dokumentu tożsamości, seria i nr paszportu, adres zamieszkania), informacje o pojeździe (marka, typ, rocznik, numer rejestracyjny) oraz o okresie użyczenia pojazdu ze specyfikacją trasy, jaką pojazd ma pokonać. 

CŁO


Przy wjeździe do Mołdawii należy obowiązkowo zadeklarować wwożone środki finansowe powyżej 10 000 euro (lub równowartość w innej walucie) oraz obowiązkowo przy wyjeździe, gdy kwota plasuje się między 10 000 euro a 50 000 euro.

Ilość wywożonych pieniędzy nie może przekraczać kwoty zadeklarowanej i posiadanej przy wjeździe. Próby wywiezienia pieniędzy nie zgłoszonych przy wjeździe są traktowane przez władze jako przemyt, co grozi karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Osoby fizyczne nie mogą wywozić z terytorium Republiki Mołdawii przedmiotów o wartości kulturowej. Inne obiekty sztuki mogą być wywożone z terytorium Mołdawii, jeśli posiadają autoryzację wydaną przez Ministerstwo Kultury i Turystyki, w której jest wyszczególniona wartość (cena) obiektu oraz znajduje się informacja, iż obiekt ten nie stanowi wartości kulturowej.

Przy wjeździe na terytorium Mołdawii istnieje obowiązek zadeklarowania dóbr, znajdujących się w posiadaniu turysty. W przypadku rzeczy osobistych, jak również dóbr, które nie należą do tej kategorii, ale nie są też przeznaczone na handel bądź działalność wytwórczą  o łącznej wartości do 200 euro, deklaracja ma formę ustną i nie ma wówczas obowiązku uiszczania opłat celnych.

Do RM można wwieźć, bez opłat celnych, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych (maksymalnie 5 sztuk)  o wartości (w sumie) do 100 000 euro.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Walutę należy wymieniać w licznych w Mołdawii kantorach. Większość z nich pracuje od 10.00 do 18.00. Niektóre, szczególnie w dużych miastach, pracują non stop. Różnice kursów walut pomiędzy kantorami bywają bardzo duże. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre z kantorów oferujących atrakcyjny na pierwszy rzut oka kurs wymiany, pobierają 2 – procentową prowizję. Kantory mogą odmówić wymiany waluty jeśli banknot jest w złym stanie lub lekko przedarty.
  • Sklepy otwarte są przeważnie do godziny 18.00, z wyjątkiem Kiszyniowa i większych miast, gdzie niektóre centra handlowe pracują do 21.00 i dłużej. Na licznych w Mołdawii bazarach można kupić prawie wszystko. Pracują w lecie od 8.00 do 17.00, a w zimie od 8.00 do zmierzchu. Stan sanitarny bazarów jest nie najlepszy, dlatego z dużą ostrożnością należy kupować produkty spożywcze.
  • Dni wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok, 7-8 stycznia – Prawosławne Boże Narodzenie, 8 marca – Dzień Kobiet, 1 maja – Święto Pracy, 9 maja – Dzień Zwycięstwa, 27 sierpnia – Święto Niepodległości, 31 sierpnia – Święto Języka Mołdawskiego, 25 grudnia – katolickie Boże Narodzenie oraz święta ruchome: prawosławna Wielkanoc, Święto Zmarłych (wiosną – tydzień po prawosławnej Wielkanocy).
  • Sprzedawane w Mołdawii produkty pochodzą przeważnie z importu i bywają nieraz znacznie droższe niż w Polsce.
  • Najdogodniejszym środkiem komunikacji są mikrobusy (marszrutki). Cena biletu (jednorazowego przejazdu mikrobusem) wynosi w Kiszyniowie ok. 3 MDL. W dużych miastach dobrze działa sieć komunikacji trolejbusowej.
  • Korzystanie z kart kredytowych – w Mołdawii możliwości płacenia kartą kredytową są ograniczone, płatności dokonuje się głównie gotówką.
  •  Plan Kiszyniowa jest trudny do kupienia. Warto więc skorzystać z bezpłatnych planów oferowanych gościom przez lepsze hotele.
  • Numer kierunkowy z Mołdawii do Polski: 0048 + numer kierunkowy miasta + numer kierunkowy abonenta. Numer kierunkowy z Polski do Mołdawii: 00 373 + numer kierunkowy miasta (np. do Kiszyniowa – 22) + numer kierunkowy abonenta.
  •  Telefony alarmowe: pomoc – 911, policja – 902, pogotowie ratunkowe – 903, straż pożarna – 901.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *