Najlepsze oferty Last Minute

Kazachstan

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAKazachstan
NAZWA OFICJALNARepublika Kazachstanu
STOLICAAstana
WALUTATenge (KZT)
JĘZYKKazachski, rosyjski, inne języki: uzbecki (na południu kraju)
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Astanie

WJAZD I POBYT


Z dniem 01.01.2017 r. obywatele polscy udający się do Kazachstanu na okres pobytu do 30 dni  nie muszą posiadać wizy wjazdowej. Obowiązek wizowy został zniesiony przy pobytach turystycznych i biznesowych, natomiast nadal wymagana jest wiza w przypadku przyjazdu do Kazachstanu do pracy lub na naukę, prowadzenie działalności misyjnej i wykonywanie pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym. W powyższych sytuacjach można uzyskać wizę w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie, a tylko w wyjątkowych przypadkach wizy mogą być wydawane w punktach konsularnych na lotnisku w Ałmaty i Astanie (w praktyce ten tryb jest stosowany rzadko, np. przy okazji konferencji międzynarodowych czy wizyt oficjalnych; i wymaga wielu formalności). Nie ma możliwości otrzymania kazachstańskiej wizy podczas przekraczania granicy na innych przejściach (kolejowych, drogowych i lotniczych). Dlatego też zaleca się dokładne zapoznanie się z terminem ważności wizy i sprawdzenie, czy jest on zgodny z planowanym terminem podróży do Kazachstanu. Aby otrzymać wizę, należy przedstawić paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności (licząc od daty planowanego wyjazdu z Kazachstanu), z co najmniej jedną wolną stroną, wypełniony wniosek wizowy, jedną fotografię i inne dokumenty wymagane w zależności od typu wizy (dokładne informacje można uzyskać w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie). Warunkiem niezbędnym dla otrzymania wizy z okresem ważności dłuższym niż jeden miesiąc oraz umożliwiającej więcej niż jeden wjazd na terytorium Republiki Kazachstanu jest tzw. poparcie wizowe, wydawane przez Departament Służby Konsularnej MSZ Kazachstanu. Przejazd tranzytowy powinien nastąpić w ciągu 3 dni. Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać terminu ważności wizy oraz liczby dozwolonych wjazdów. Przedłużenie pobytu na terytorium Kazachstanu ponad termin ważności wizy grozi poważnymi konsekwencjami, tj. nałożeniem na cudzoziemca aresztu administracyjnego do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd, nałożeniem na cudzoziemca kary finansowej oraz zakazem wjazdu na terytorium Kazachstanu z okresem obowiązywania nawet do pięciu lat. Zwykle w takich wypadkach zatrzymywany jest paszport cudzoziemca, jako dowód w sprawie. Dlatego też nie należy planować wyjazdu z Kazachstanu na granicy terminu ważności wizy. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu wylotu z Kazachstanu, gdyż często na lotniskach dochodzi do opóźnień lotów i późniejszego niż planowane rozpoczęcia odprawy pasażerów. Te same obostrzenia dotyczą pobytu do 30 dni w ruchu bezwizowym, należy bezwzględnie przestrzegać zakazu przekraczania tego terminu. W przypadku konieczności przedłużenia pobytu bezwizowego (lub na podstawie wizy) istnieje możliwość wystawienia wizy na terytorium Kazachstanu przez MSW RK, ale należy zwrócić się z wnioskiem o to o kilka dni wcześniej.
Obywatele polscy, którzy nabyli obywatelstwo polskie w wyniku repatriacji, zobowiązani są do wjazdu na terytorium Republiki Kazachstanu na podstawie polskiego paszportu, bez wizy jeśli ich pobyt będzie wynosił do 30 dni i ważnej wizy wydanej przez Ambasadę Republiki Kazachstanu w Warszawie, jeżeli zamierzają zostać w Kazachstanie dłużej. Podczas pobytu w Kazachstanie należy nieprzerwanie, przemieszczając się w różne miejsca, posiadać przy sobie dokument podroży (nie kopię).

Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym (rejestracja pobytu), jakkolwiek obywatele  krajów OECD, w tym Polska, są zgodnie z prawem zwolnieni z obowiązku meldunkowego pod warunkiem otrzymania dwóch pieczątek w dokumencie podróży oraz karteczek migracyjnych w chwili przekraczania granicy z Kazachstanem. Na 12-stu międzynarodowych lotniskach (m.in. w Astanie, Ałmaty i Karagandzie) oraz w portach Aktau i Bantino otrzymanie dwóch prostokątnych pieczątek jednocześnie nie powinno stanowić problemu, należy jedynie przed podejściem do punktu odprawy celnej wypełnić specjalny druk, na podstawie którego możliwe będzie otrzymanie drugiej pieczątki potwierdzającej meldunek. Mimo że obowiązujące regulacje prawne obejmują również lądowe przejścia graniczne, zdarza się, że z uwagi na brak uprawnionych funkcjonariuszy, nie jest możliwe otrzymanie drugiej pieczątki w chwili przekraczania lądowej granicy z Kazachstanem. Dlatego też w przypadku przekraczania granicy z Kazachstanem przejściem lądowym, zaleca się kontakt z właściwym dla miejsca pobytu oddziałem Policji Imigracyjnej (dawny OWiR), nie później niż 5 dnia od chwili wjazdu do Kazachstanu. Meldunku cudzoziemca może dokonać również hotel, pod warunkiem posiadania stosownej akredytacji (w Kazachstanie taką akredytację posiada około 100 obiektów). Kierowcy przejeżdżający przez terytorium Kazachstanu, którzy nie przebywają w żadnej miejscowości dłużej niż 5 dni, powinni zameldować się w dowolnym oddziale Policji Imigracyjnej na trasie swojego przejazdu. Rejestracja jest ważna trzy miesiące. Osoby przybyłe na podstawie wiz dyplomatycznych i służbowych rejestrują się w Departamencie Służby Konsularnej MSZ (w oddziałach w Astanie i Ałmaty). Niedopełnienie tego obowiązku, lub pobyt dłuższy niż określony podczas rejestracji powoduje konsekwencje (areszt, grzywna – w wysokości około 300 euro, zakaz wjazdu).
 

Policja Imigracyjna w Astanie
przy ul. Seyfullin 29 (między ulicami: Beibetshilik Ave i Auezov)
Tel: 7172-716179
Tel: 7172-716181
Czynna poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 18.00

Policja Imigracyjna w Ałmaty
przy ul. 109A Karasai Batyr (obok Nikolsky Bazar)
Tel: (727)-254-46-84
Tel: (727)-254-41-45
 

W przypadku utraty karteczek migracyjnych lub nieumyślnego jej zniszczenia cudzoziemiec w ciągu 3 dni roboczych od momentu zniszczenia lub utraty karteczki migracyjnej składa odpowiednie oświadczenie do instytucji spraw wewnętrznych, która po sprawdzeniu wnioskującego, wyda duplikat karteczki migracyjnej oraz dokona rejestracji. Przy tym w rubryce ”wjazd” umieszcza się stempel wizowy (paszportowy) jednostek terytorialnych policji migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podczas wyjazdu z Republiki Kazachstanu Straż Graniczna RK sprawdza karteczkę migracyjną wg.  danych paszportowych, po czym ją zatrzymuje. W przypadku zwrócenia się cudzoziemca, który nie posiada karteczki migracyjnej, przybywającego do punktu kontroli granicznej w celu przeprowadzenia  kontroli  paszportowej i wyjazdu z Republiki Kazachstanu Straż Graniczna RK ustala datę przekroczenia granicy państwa w Jednolitym Systemie Informacyjnym „Berkut” oraz, w przypadku ustalenia przekroczenia granicy, braku naruszenia terminów oraz trybu pobytu w Republice Kazachstanu, przepuszcza cudzoziemca przez granicę.

Cudzoziemcom, w stosunku do których została podjęta decyzja o wydaleniu/deportacji, wydawana jest karteczka migracyjna przez instytucje spraw wewnętrznych z określeniem daty wyjazdu z Republiki Kazachstanu. Przy tym w rubryce „wjazd” dokonuje się zapisu „wydalenie”.

Cudzoziemcy posiadający kartę czasowego pobytu  cudzoziemca w Republice Kazachstanu i wyjeżdzający na stałe zamieszkanie za granicę, którzy zwrócili ją odpowiednim instytucjom państwowym, w celu wyjazdu z Kazachstanu otrzymują w zamian kartę migracyjną z niezbędnym terminem rejestracji w celu wyjazdu za granicę we właściwym terminie.

BEZPIECZEŃSTWO


Zagrożenie przestępczością nie jest szczególnie duże. Powszechną plagą są korupcja i wymuszenia. W większych skupiskach trzeba uważać na złodziei kieszonkowych. Należy bezwzględnie odmawiać przewożenia przez granicę jakichkolwiek przesyłek, gdyż jest to jeden ze sposobów przemytu narkotyków, których posiadanie na terenie Kazachstanu jest prawnie zabronione i grozi karą wieloletniego pozbawienia wolności.
Realnym zagrożeniem są trzęsienia ziemi w rejonie łańcucha górskiego Tien-Shan, także w Ałmaty. Dla osób uprawiających turystykę wysokogórską groźne są lawiny śnieżne, a w okresie wiosenno-letnim tzw. sieli, czyli lawiny z kamieni, błota, śniegu i lodu. W tym okresie część łańcucha górskiego Tien-Shan jest zamknięta dla turystów. Przed podjęciem decyzji o wyprawie na ten, lub jeden z sąsiednich szczytów pasma Tien-Shan należy bezwzględnie pamiętać, że wspinaczka powyżej 6 tys. metrów wymaga wysokich umiejętności i dlatego nie powinni podejmować tego ryzyka niedoświadczeni alpiniści. Planując wyprawę należy pamiętać, że kazachstańskie służby ratunkowe praktycznie nie są przygotowane do podejmowania akcji ratowniczych na tak dużych wysokościach, a ich baza znajduje się w Ałmaty, czyli kilkaset kilometrów od Tien-Shan. Wobec tego, w przypadku nieszczęśliwego wypadku na stoku, praktycznie nie można liczyć na pomoc inną, niż udzieloną przez kolegów lub innych alpinistów znajdujących się w danej chwili na stoku. Dlatego podczas wspinaczki należy bezwzględnie podporządkowywać się radom doświadczonych przewodników i unikać podejmowania brawurowych kroków. Niezmiernie ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Z powyższych powodów osoby udające się w góry proszone są o wcześniejsze powiadomienie polskiej placówki dyplomatycznej o swoich zamiarach oraz o bieżące informowanie bliskich i znajomych o aktualnym miejscu pobytu i planowanych wyprawach. Z tych samych powodów obywatele polscy winni mieć przy sobie kartkę z adresem i telefonem, zarówno do rodziny, jak i polskiej placówki dyplomatycznej (najlepiej w języku rosyjskim).
Należy zwrócić uwagę na ograniczenia w fotografowaniu w pobliżu obiektów wojskowych, przejść granicznych i niektórych budynków rządowych, co nie jest odpowiednio oznakowane. Zabronione jest fotografowanie lotnisk, niektórych większych sklepów i centrów handlowych.

UBEZPIECZENIE


Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne nie jest specjalnie drogie i można je wykupić na większości drogowych przejść granicznych. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymagane, jednak z uwagi na relatywnie wysokie koszty leczenia zaleca się wykupienie stosownych ubezpieczeń pokrywających koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego.

ZDROWIE


Należy być przygotowanym, że przy ewentualnym dokonywaniu rejestracji pobytu (meldunku) władze miejscowe mogą zażądać zaświadczenia potwierdzającego, że nie jest się nosicielem wirusa HIV oraz prześwietlenia płuc. Z doświadczenia wynika, że lepiej aby tego typu zaświadczenia były wystawiane przez miejscową służbę zdrowia. Głównym zagrożeniem w Kazachstanie są wszelkiego typu infekcje pokarmowe oraz pasożyty. W ostatnim czasie rejestruje się znaczny wzrost zachorowań na gruźlicę. Wskazane jest zaszczepienie się przed przyjazdem przeciw żółtaczce pokarmowej typu A i wszczepiennej typu B. Podczas pobytu należy dokładnie myć zakupione produkty żywnościowe i pić tylko przegotowaną lub butelkowaną wodę. Na bazarach lepiej nie kupować żywności gotowej do spożycia. Odnotowuje się dużą liczbę zachorowań na choroby weneryczne, a także zarażenia wirusem HIV.
Służba zdrowia w Kazachstanie nie znajduje się na najwyższym poziomie, a warunki panujące w placówkach medycznych nie są najlepsze. W dużych miastach można znaleźć prywatne polikliniki, które oferują usługi medyczne na akceptowalnym poziomie, oraz apteki, w których bez recepty można dostać większość podstawowych leków, również zachodnich. Jednak niezbędne medykamenty najlepiej przywieźć ze sobą. Znacznie gorzej jest na prowincji. Opieka medyczna jest płatna. Choć ceny usług medycznych nie są wysokie, można spotkać się z sytuacją, że od cudzoziemców wymagana jest opłata kilkakrotnie wyższa niż dla obywateli Kazachstanu. W państwowych placówkach medycznych cudzoziemcy płacą stawkę trzykrotnie wyższą.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Ograniczenia w poruszaniu się po Kazachstanie dotyczą zamkniętych terenów wojskowych oraz, co istotne dla polskich turystów udających się w góry, terenów przygranicznych. Wymagane są tam specjalne zezwolenia wydawane przez MSW, w uzyskaniu których pośredniczą firmy turystyczne. Do podróżowania samochodem po Kazachstanie niezbędne jest międzynarodowe prawo jazdy. Bardzo poważnym zagrożeniem jest nagminne łamanie zasad ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Dochodzi do tego bardzo agresywny styl jazdy, połączony z brakiem uprzejmości i niskimi umiejętnościami prowadzenia samochodów. Odległości między miastami są znaczne, a stan nawierzchni drogowych jest zły i może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Oznakowanie dróg należy do rzadkości. Brak jest podstawowej przydrożnej infrastruktury, jak stacje benzynowe czy gastronomia. Zdarza się, że odległość między stacjami benzynowymi wynosi kilkaset kilometrów, dlatego wskazane jest zaopatrzenie się w kanister z benzyną. Paliwo ogólnie jest złej jakości, dlatego należy wystrzegać się tankowania na stacjach benzynowych nie należących do sieci dystrybutorów, a i to może nie wystarczyć, aby uchronić się przed zatankowaniem paliwa złej jakości. Szczególnie może to dotknąć kierowców poruszających się samochodami z silnikiem diesla. Możliwości naprawy nowoczesnych samochodów istnieją tylko w dużych miastach; nie wszystkie popularne marki posiadają w Kazachstanie swe przedstawicielstwa. Nawet w autoryzowanych serwisach najczęściej trzeba liczyć się z kilkunastodniowym terminem wykonania usługi z uwagi na konieczność sprowadzania części zamiennych. Policja często zatrzymuje samochody, szczególnie cudzoziemców, bez powodu. Zdarza się wymuszanie łapówek. W miastach należy pamiętać, że w miejscowej praktyce samochód ma zawsze pierwszeństwo przed pieszym, dlatego podczas przechodzenia przez jezdnię trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Ze względu na trudne warunki klimatyczne i olbrzymie bezludne przestrzenie odradza się podróżowanie samochodem zimą. Drogi są z zasady nieodśnieżane i bardzo często oblodzone. Należy mieć również na uwadze, że w okresie zimowym w związku z dużymi opadami śniegu i silnymi zawiejami śnieżnymi drogi wyjazdowe z miast zostają zamknięte. Poza miastami rzadko działają telefony komórkowe, więc wezwanie pomocy może być trudne. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podróżować samemu. Brak drogowskazów i oznakowania utrudnia orientację, dlatego lepiej nie podróżować nocą.

W Kazachstanie od 20 października 2014 r. obowiązuje nowa ustawa “O ruchu drogowym” która wnosi zmiany w zakresie kierowania środkami transportu przez osoby posiadające międzynarodowe prawo jazdy. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości kierowania środkami transportu na podstawie międzynarodowych lub zagranicznych praw jazdy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, które są związane bezpośrednio z koniecznością prowadzenia środków transportu (Art.73, p. 14). Wydane w innym państwie międzynarodowe prawo jazdy uznaje się za ważne w przypadku, gdy będzie okazane z ważnym zagranicznym prawem jazdy (Art. 73, p. 15). Międzynarodowe prawa jazdy jednocześnie są uznawane za ważne jeśli posługuje się nim kierowca, który kieruje pojazdem uczestnicząc w międzynarodowym przewozie drogowym (Art. 73, p. 18). Zagraniczne i międzynarodowe prawo jazdy jest uznawane za nieważne dla kierowania pojazdami służbowymi na terytorium Kazachstanu po upływie 16 dni od otrzymania przez jego posiadacza, obywatela innego państwa lub bezpaństwowca, karty stałego pobytu lub po upływie 16 dni od daty wjazdu do Kazachstanu przez jego posiadacza, który jest obywatelem Kazachstanu (Art. 73, p. 19). Wcześniej w Kazachstanie władze honorowały w pełni każde polskie prawo jazdy wydane już po naszej akcesji do UE. Powyższe uregulowania mogą prowadzić do nadużyć ze strony miejscowej policji drogowej, gdyż trudno będzie udowodnić, że prowadzenie pojazdu na podstawie międzynarodowego lub zagranicznego prawa jazdy nie jest związane z wykonywaniem pracy związanej bezpośrednio z koniecznością prowadzenia środków transportu. W przypadku pracowników pracujących na zasadzie kontraktu w korporacjach międzynarodowych lub polskich istnieje konieczność codziennego posługiwania się samochodem służbowym, więc w takim przypadku ich praca wiąże się też z koniecznością prowadzenia środków transportu. W związku z obecnym uwarunkowaniem prawnym wskazane byłoby, aby wszyscy obcokrajowcy zatrudnieni w Kazachstanie na podstawie zezwolenia na pracę i posiadający kartę pobytu uzyskali kazachstańskie prawo jazdy. Zapis w art. 73, p. 14 jest niejasny i otwiera drogę do różnej interpretacji przez pracowników policji drogowej w przypadku rutynowych kontroli drogowych.
Przy zakupie biletów kolejowych lub lotniczych wymagany jest paszport, a miejsca nierzadko trzeba rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem. Prywatni przewoźnicy drogowi oferują usługi lokalne i międzymiastowe, jednak często dość wyeksploatowanym i zawodnym sprzętem. W tych przypadkach obowiązują ceny umowne. Infrastruktura turystyczna jest słabo rozwinięta. Problemem jest znalezienie noclegu w rozsądnej cenie i o znośnym standardzie. Szczególnie drogimi miastami są Astana i Ałmaty.
 

Informacja o przebywaniu w strefie przygranicznej
 

W związku z określeniem granic pasa granicznego, pasa kwarantannowego oraz strefy przygranicznej (Postanowienie Rządu RK nr 356 z 16 kwietnia 2014 r., wprowadzono w życie 1 lipca br. ) wiele rejonów granicznych wchodzi do strefy granicznej na granicy państwa z krajami sąsiednimi w odległości 25 km, w której działa reżim graniczny z ustalonym trybem wjazdu, tymczasowego pobytu, zamieszkania lub ruchu zgodnie z ustawą RK O granicy państwowej RK z dnia 16 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z art. 40 p. 2 Ustawy RK cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy do strefy przygranicznej mogą wjechać  na podstawie dokumentów tożsamości oraz przepustek do wjazdu do strefy granicznej wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu w trybie określonym w Zasadach wydania przepustek do wjazdu do strefy przygranicznej przez cudzoziemców lub bezpaństwowców (Postanowienie Rządu RK z 23 lipca 2013 roku nr 734).

W celu otrzymania przepustek  do wjazdu do strefy przygranicznej cudzoziemcy lub bezpaństwowcy w ciągu 7 dni kalendarzowych przed wjazdem powinni złożyć do Urzędu Policji Migracyjnej Departamentu Spraw Wewnętrznych w miejscu zamieszkania następujące dokumenty:
 

 1. Osoby fizyczne – wniosek pisemny;
 2. Podmioty prawne – wniosek w imieniu administracji przedsiębiorstwa lub organizacji.

Wnioski można tez złożyć do jednostki wojskowej Służby Granicznej, do której podlega terytorium, na który planuje się wjazd i pobyt w strefie granicznej. Zezwolenia są wydawane bezpłatnie w ciągu 7 dni kalendarzowych.

Przy wjeździe do strefy przygranicznej Ministerstwo Transportu i Komunikacji RK umieściło informacyjne znaki drogowe.

GRANICE PASA GRANICZNEGO, PASA KWARANTANNOWEGO, STREFY GRANICZNEJ

Zgodnie z Postanowieniem Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 16 kwietnia 2014 roku nr 356 ustalono granice:

 1. Pasa granicznego, przylegającego do granicy państwa:
   

           — z Chińską Republiką Ludową – o szerokości dwa tysiące metrów;

            – z Rosyjską Federacją, Republiką Kirgiską, Republiką Uzbekistanu oraz Turkmenistanem – o szerokości stu metrów;

            – na wskazanych odcinkach, gdzie Straż Graniczna Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Kazachstanu bezpośrednio wzdłuż granicy państwa ustaliła granicę budowli inżynieryjnych i zagród  – do granic wskazanej granicy;

 1. Pasa kwarantannowego, w granicach pasa granicznego o szerokości do pięćdziesięciu metrów, ale nie mniejszej niż trzydzieści metrów;
 2. Strefy przygranicznej:

– z Chińską Republiką Ludową -w granicach terytorium jednostek administracyjno-terytorialnych Republiki Kazachstanu (rejonów) bezpośrednio przylegających do pasa granicznego;

– z Rosyjską Federacją, Republiką Kirgiską, Republiką Uzbekistanu oraz Turkmenistanem – w granicach dwudziestu pięciu kilometrów terytorium jednostek administracyjno-terytorialnych Republiki Kazachstanu, bezpośrednio przylegających do pasa granicznego;

– wzdłuż brzegu morza Kaspijskiego – w granicach dwudziestu pięciu kilometrów terytorium bezpośrednio

przylegającegodo linii brzegowej.

Od dnia 25 sierpnia 2015 r. obowiązuje spis obiektów turystycznych znajdujących się w obrębie strefy przygranicznej, dla których nie jest konieczne posiadanie przepustki na przebywanie na ich terenie.

Załącznik do Postanowienia Rządu Republiki Kazachstanu z  31.07.2015 r. nr 600

Wykaz obszarów granicznych wchodzących do strefy granicznej gdzie wyłączone lub wstrzymane są zasady poszczególnych  ograniczeń systemowych.

Lp.ObdwódRejonNazwa trasyObiekt turystycznyOdległość od granicy
       AktiubińskiAjtekebijski(granicaRosyjska Federacja)„Tajemnica jaru Chochłatego” Groty24 km
Martukski(granicaRosyjska Federacja)„Kraina jezior kryształowych”Leśny rezerwat wieś Szewczenko17 km
Chobdyński(granicaRosyjska Federacja)„Chobda –ojczyzna bohaterów”Kompleks Memorialny kobylandy Batyr15 km
Ekologiczna trasa turystycznaLasy w pobliżu wioski Kokuj3 km
Szałkarski(granicaUzbekistan)  „GeoparkUralski Paleoocean (trasa geologiczna)Kyrgan kudyk10 km
          AłmatyńskiKarasajski(granicaRepublika Kirgiska)Ałmaty-Wielkie Jezioro Ałmatyńskie – przełęczOziorny (3600 km) – rz. Czon-Kemin – przełęcz Aksu (4159 km) – rz. Czon-Aksu – wąwóz GrigorijewskiWielkie Jezioro Ałmatyńskie – przełęczOziorny7 km
Ałmaty – Wielkie Jezioro Ałmatyńskie-PrzełęczDżusały Kezen- Wąwóz Ałma Arasan – PrzełęczProchodnoje-wąwóz Czon Kemiński – wąwóz Orto Koj Suu-przełęcz Czon Sary OjPrzełęcz Dżusały, Kezen, Prochodnoj15 km
Rajymbekski(granica z RK)Jezioro Kaindyw. Saty-rz. Kaindy- Żamanbułak zdrój –jez. KaindyJez. Kaindy,w. Saty,źródło Zamanbułak7-8 km25 km2,5 km
Jezioro Kolsaj (dolne)-jez. Kolsaj (środkowe).Dolne jez. Kolsaj – rz. Kolsaj – Dolne jez. Kolsaj, środkowe jez. Kolsaj, domki gościnne PNPP„Kolsajskie jeziora”18 km11 km
Jez. Kolsaj 1-Kolsaj 2-Jez. Kolsaj 3-przełęcz SarybułakJeziora Kolsajskie dolne, środkowe, górnePrzełęcz Sarybułak 18 km11 km3 km2,5 km
      
Jez. Kolsaj dolneZespł gościnny „Żybiek Żoły”18 km
Ośrodek wypoczynkowy „Szogansaj”Wąwóz Szogansaj20 km
Międzynarodowy obóz wysokogórski (MOW) Chan TengriUroczysko Czar-Kuduk100 metrów
Obóz wysokogórski AkkolWąwóz Bajankol5 km
 „Drogą pierwszych podróżników Tian-Szanu Czokana Walichanowa i Piotra Semenowa Tian-Szańskiego”Rzeka Kokżar-przełęcz Kubergienty –rzeka Tujuk Kokpak – jezioro Karakol – jezioro Akkol – przełęcz Aszutor1 km
Tałgarski(granica z Kirg.)Czymbułak – przełęcz Tałgarski – zejście do wąwozu Tałgarskiego – przełęcz Turysta – przełęcz Oziorny – przełęcz Aksu wąwóz GrigorjewskiCzymbułak – przełęcz Tałgarska – przełęcz Pziorny25 km20 km
Rejon TałgarskiObwodu AłmatyńskiegoAłmaty-wąwóz Mały Ałmatyński – lodowiec Tujuk SuLodowiec Tujuk Su5 km
        AtyrauskiKurmangaziński(granicaRosyjska Federacja)„Polowanie i rybołówstwo”Strefa przyrodniczo-rekreacyjna „Uteriński” działka 2 ha 10 km
Kurmangaziński(granicaRosyjska Federacja)„Polowanie i rybołówstwo”Bank Utery-Igolkinski24 km
m. Atyrau1. „Świat przyrody”2. „Świat wodny”3. „Świat stepów”4. „Ptasi raj”5. „Polowanie i rybołówstwo”Państwowy rezerwat przyrodniczy20 km
 Wschodnio-kazastańskim. Ridder(granica RF)„Bajka kamienna”Grzbiet Iwanowski17 km
 Zajsanki rejon(granica z ChRL)„Omsk-Majkapczagaj przez w. Karatał”Cziliktinska dolina, grzbiety Saur, Manrak8 km
  Kurczumski rejon (gr. Z ChRL)„Katon-Karagajski rejon-Akżajlau-Urunchajka”Kanion Kiin-Kerisz18-25 km
m. Ridder(granica RF)„Polna jama”Ałtajski ogród botaniczny10-12 km
„Świetlny klucz”Ałtajski ogród botaniczny8-10 km
  ŻambyłskiŻuałynski(granica Kirg.)Ekologiczna trasaKanion „Koksaj”0,8 km
Rezerwat Aksu Żabagły3 km
Merkenski rejon(granica KIrg.)Ekologiczna trasaRównina Sandyktas18 km
T. Rykułowski(granica Kirg. )Turystyka dla dzieciObóz dla dzieci w wąwozie Kaindy1 km
  MangystauskiKarakijanski(granica Turkmenistan)Ekologiczna trasaPaństwowy rezerwat przyrodniczy Adamtas14 km
Państwowy rezerwat przyrodniczy Ustiurt24-25 km
  Południowa częśćdoliny Karynżąryk(granica Turkmenistan)Ekologiczna trasaGóry Ostancewydoliny Karynżyrak20 km
  Południowo – KazachstańskiTolebisjki(granica Uzbekistan)Ekologiczna trasaPaństwowy narodowy rezerwat przyrodniczy Sajram – Ugamski 5-10 km
Tiulkubaski(granica Uzbekistan)
   Kazygórtski (granica Uzbekistan)   

CŁO


Nie mają charakteru szczególnie restrykcyjnego i nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy przesyłaniu rzeczy osobistych do Kazachstanu kłopot mogą sprawić skomplikowane i kosztowne procedury odprawy celnej. W takim przypadku, przedłużająca się procedura odprawy może spowodować naliczenie nieuzasadnienie wysokich opłat za składowanie przesyłki. Należy również zwrócić uwagę na drobiazgowość prowadzonej rutynowo kontroli celnej i na bezwzględną konieczność skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów, zaświadczeń wraz ze stosownymi podpisami i pieczęciami. Należy również być przygotowanym na sprawdzanie przesyłek pod kątem fitosanitarnym, niezależnie od deklarowanej zawartości. W Kazachstanie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Dotyczy to tak turystów, jak i cudzoziemców pracujących w tym kraju w ramach kontraktów.

PRZEPISY PRAWNE


Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. W celu uniknięcia ewentualnych problemów przy przekraczaniu granicy, należy deklarować większe kwoty pieniędzy przy wjeździe na terytorium Kazachstanu. W tym przypadku posiadane środki płatnicze należy wpisać do deklaracji celnej, wypełniając ją w 2 egzemplarzach; jeden egzemplarz z podpisem i pieczątką celnika należy zachować dla siebie. Jeżeli przy wyjeździe kwota środków wywożonych przewyższa kwotę środków wwożonych, należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność ich pochodzenia (np. dowody zakupu waluty w punktach jej wymiany lub w banku albo wydane przez bank dokumenty świadczące o wypłacie środków z konta walutowego).

OBYCZAJE


Kazachstan jest krajem wielowyznaniowym. Główne religie w Kazachstanie to islam (dominująca), prawosławie i katolicyzm. Nie ma szczególnych norm zwyczajowych, których naruszenie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Turyści innych wyznań zwykle spotykają się ze zrozumieniem i życzliwością miejscowej ludności.

ŚWIĘTA


PRZYDATNE INFORMACJE


 • Nie ma problemu z zakupem podstawowych artykułów spożywczych czy środków czystości, aczkolwiek poziom zaopatrzenia lokalnych punktów handlowych jest dość ograniczony. Dość dobrze rozwinięta jest sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, wiele czynnych jest całą dobę. Ceny są wyższe niż w Polsce. Zwykle placówki handlowe czynne są także w weekendy i święta.
 • Nie ma problemu z wymianą pieniędzy. W dużych miastach są liczne punkty wymiany walut, w których bezpiecznie można wymienić pieniądze.
 • 1 euro to ok. 250 tenge
 • Urzędy są czynne od 9.00 do 18.00 (niektóre do 19.00), z przerwą obiadową trwającą od 12.00 do 13.00 lub nawet do 14.00.
 • Całe terytorium Kazachstanu objęte jest dwoma strefami czasowymi: czas astański: + 5 godz. w stosunku do czasu warszawskiego zimą, a latem + 4 godz.; czas zachodnio-kazachstański: +4 godz. w stosunku do czasu warszawskiego zimą, a latem + 3 godz.
 • Telefony alarmowe: pogotowie ratunkowe: 103, policja: 102, straż pożarna: 101, zintegrowany system ratowniczy (służba reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych): 112.
 • Dodatkowe informacje o Kazachstanie można znaleźć na stronach internetowych: http://www.mfa.kz/http://www.khabar.kz/http://www.kazakhstan-gateway.kz/http://expat.nursat.kz/http://ru.government.kz/.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.p

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *