Najlepsze oferty Last Minute

Belgia

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWABelgia
NAZWA OFICJALNAKrólestwo Belgii
STOLICABruksela
WALUTAeuro (EUR)
JĘZYKniderlandzki, francuski, niemiecki – w zależności od regionu
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Brukseli

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Belgii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu otrzymuje też członków rodziny obywatela UE, niezależnie od ich przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

Bezpieczeństwo

W Królestwie Belgii nadal obowiązuje wysoki, trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego (SERIOUS), w czterostopniowej skali poziomu zagrożenia terrorystycznego.
Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych – wysokie. Zdaniem miejscowych władz najbardziej prawdopodobne cele możliwych ataków terrorystycznych to tzw. cele miękkie (miejsca charakteryzujące się łatwym dostępem oraz potencjalną wysoką liczbą ofiar). Przewidywany sposób działania zamachowców zakłada wykorzystanie bardzo prostych metod, niewymagających dostępu do broni palnej, czy materiałów wybuchowych, co oznacza, że możliwość wykrycia przygotowań do zamachu jest mniejsza.
Alert terrorystyczny może wiązać się z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in.: wzmożone kontrole w miejscach publicznych, wydłużone odprawy na terenie portów lotniczych oraz na dworcach realizujących międzynarodową obsługę połączeń kolejowych, monitoring policyjny wydarzeń o charakterze zbiorowym, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych na terenie większych aglomeracji, obecność wojska na ulicach, obecność patroli z psami wykrywającymi materiały wybuchowe.
W związku z powyższym zaleca się zachowanie zwiększonej ostrożności w miejscach publicznych, zwracanie szczególnej uwagi na wszelkie nietypowe zachowania i sytuacje oraz na pozostawione, niezidentyfikowane przedmioty i pojazdy niewiadomego pochodzenia budzące wątpliwości, monitorowanie komunikatów władz i służb porządkowych oraz bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń i wskazówek.
Plagą w Belgii są kradzieże kieszonkowe lub bagaży podręcznych, a także włamania do samochodów i kradzieże pozostawianych tam rzeczy. W takich przypadkach bardzo często dochodzi do utraty posiadanych dokumentów tożsamości. Dotyczy to głównie dużych miast, zwłaszcza Brukseli i Antwerpii.

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są w Belgii uznawane. Posiadanie zielonej karty nie jest obowiązkowe. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce ma (tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE) obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku posiadania miejsca zameldowania na terenie Belgii istnieje obowiązek przerejestrowania samochodu na tablice belgijskie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zabraniem polskich tablic rejestracyjnych przez policję belgijską.

Zdrowie

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych ani wymogu dodatkowych szczepień. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 30-35 EUR, doba pobytu w szpitalu – ok. 250 EUR. Dodatkowo ponosi się koszty badań i innych usług medycznych. Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ mają – w nagłych wypadkach – prawo do korzystania w ramach tego ubezpieczenia z opieki zdrowotnej w Belgii. Dokumentem, na którego podstawie osoby przybywające w celach turystycznych mogą korzystać w Belgii z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a w przypadku podjęcia pracy – formularz S1. Szczegółowe informacje: www.nfz.gov.pl.
Zwrot kosztów leczenia. Zgodnie z prawem belgijskim pacjent musi najpierw pokryć w całości koszty świadczeń medycznych, a następnie ubiegać się o ich zwrot w miejscowej, belgijskiej kasie chorych, przy czym kasa zwraca tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta. Pacjent sam opłaca także koszty transportu sanitarnego na terenie Belgii, jak również z Belgii do Polski. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie karetki do wypadku przy pracy.
Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłosić się do szpitala, przedstawiając EKUZ. W przypadku leczenia szpitalnego belgijska kasa chorych przejmuje większość kosztów, a opłaty, które musi ponieść pacjent, dotyczą ryczałtu za przyjęcie do szpitala, opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz dziennej opłaty za leki stosowane przy hospitalizacji. Składając wniosek do belgijskiej kasy chorych o zwrot kosztów leczenia, należy dołączyć do wniosku oryginał wydanego przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej w Belgii oraz oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp. O zwrot kosztów świadczeń medycznych (pomniejszony o udział własny pacjenta) można wystąpić także po powrocie do Polski do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Także w tym przypadku należy przedstawić oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp. Dodatkowe informacje na temat ubezpieczeń uprawniających do korzystania z pomocy medycznej w Belgii można uzyskać:

  • na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl;
  • w belgijskich biurach regionalnych pomocniczej kasy chorych (Caisse auxiliare d’assurance maladie-invalidité / Hulpas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering);
  • w biurach lokalnych belgijskich kas chorych (mutualité / ziekenfonds);
  • w belgijskiej instytucji łącznikowej: Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) / Rijksinstitut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), 211 Avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles, tel. (00 322) 739 7111, faks (00 322) 739 7291, e-mail: bib@inami.be.  

Podróżowanie po kraju

Nie ma żadnych ograniczeń. Belgia ma dobrze rozwinięty system dróg i bezpłatnych, przeważnie oświetlonych autostrad oraz gęstą sieć tanich połączeń kolejowych.

Informacje dla kierowców

W Belgii obowiązują górne limity prędkości: na autostradach – 120 km/godz., na drogach szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku) – 90 km/godz., na innych drogach na obszarze nie zabudowanym – 70 km/godz., na obszarze zabudowanym – 50 km/godz. Obowiązuje tu generalna zasada pierwszeństwa pojazdów nadjeżdżających z prawej strony. Wyjątki od tej zasady są sygnalizowane odpowiednimi znakami drogowymi. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Kary za przekroczenie prędkości wynoszą od ok. 140 do 400 EUR. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 40 km/godz. (30 km/godz. na obszarze zabudowanym) może być też powodem zatrzymania prawa jazdy. Szczególnie dokładnie sprawdzane są dokumenty samochodów ciężarowych i ich kierowców, a niedopełnienie jakichkolwiek formalności (zwłaszcza przekroczenie limitów czasu jazdy, usterki bądź nieprawidłowości w tachografach, brak winietek opłaty drogowej) karane jest bardzo wysokimi mandatami, sięgającymi niekiedy kilku tysięcy euro. Mandaty trzeba płacić niezwłocznie gotówką, także w przypadku niezgadzania się na przyjęcie mandatu (zaznaczenie na druku mandatu opcji „CONSIGNATION”/”CONSIGNATIE” – wpłacona kwota staje się wówczas kaucją na poczet postępowania sądowego), pod rygorem unieruchomienia pojazdu aż do czasu wniesienia opłaty, co może narazić podróżującego na dodatkowe koszty przymusowego parkowania pojazdu na parkingu policyjnym. W pojazdach, którymi dokonywany jest przewóz osób, musi znajdować się aktualna lista pasażerów oraz licencja na prowadzenie takiej działalności. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Uwaga: Polskie prawa jazdy starego typu utraciły ważność 30 czerwca 2006 r. Nie można mieć praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski UE. W centrum Antwerpii i na lewym brzegu rzeki Scheldy obowiązuje strefa niskiej emisji (LEZ), do której samochody na innych niż belgijskie i niderlandzkie tablicach rejestracyjnych mogą wjechać wyłącznie po rejestracji przez Internet.

Cło

Turystów podróżujących po krajach Unii Europejskiej obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Określenie “do użytku osobistego” obejmuje także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż jest naruszeniem prawa zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie może podlegać też pojazd, którym towary były przewożone. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Belgii nie przekraczają one następujących ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l spirytusu, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Po przystąpieniu Polski do UE znikła możliwość ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. Uwaga: przy rejestracji nowego pojazdu sprowadzonego do Polski z państwa członkowskiego UE należy zapłacić podatek VAT jeżeli nie upłynął okres 6 miesięcy od daty jego pierwszej rejestracji i posiada przebieg mniejszy niż 6000 km (zwolnienie z podatku VAT nastąpi, gdy zostaną spełnione oba warunki łącznie tj. upłynie co najmniej 6 miesięcy od daty pierwszej rejestracji pojazdu i jego przebieg będzie większy niż 6000 km).  

Przepisy prawne

Obywatele polscy w celach turystycznych mogą przebywać na terenie Belgii 3 miesiące (90 dni). Zgodnie z prawem w przeciągu 10 dni należy zgłosić swój pobyt w urzędzie gminy miejsca zamieszkania (nie dotyczy to osób przebywających w hotelach, pensjonatach, więzieniach, szpitalach, gdzie meldunku dokonuje administracja tych zakładów). Po przekroczeniu tego  terminu należy opuścić terytorium Belgii.  Urzędy gminne z reguły nie wydają żadnego dokumentu potwierdzającego 3-miesięczny pobyt na terenie Belgii

Obyczaje

Święta

Przydatne informacje

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *